Abonneer Log in

Steunpunt voor Inclusie

Project in de kijker

Samenleving & Politiek, Jaargang 19, 2012, nr. 9 (november), pagina 24 en 33

OUDERS VOOR INCLUSIE

Ouder zijn van een kind met een beperking is geen keuze. Maar wel hoe je er verder mee omgaat. De keuze voor inclusie begint niet met een uitgetekend plan, maar met een droom, met hoop… Vanuit de keuze voor inclusie en het verlangen om met andere ouders ervaringen rond inclusie te delen staken we tien jaar geleden de koppen bij elkaar. Er was behoefte om te zien en te voelen dat je als ouder niet the poor lonesome cowboy bent, maar dat ook bij andere ouders inclusie een dagelijkse strijd is.
Ontmoeting, bemoediging en uitwisseling werden, en zijn nog steeds, onze belangrijkste doelstellingen. Wat begon als een samenkomst van een 10-tal gezinnen rond ‘een bord spaghetti en een glas wijn’ op 21 maart 2001 is uitgegroeid tot een vereniging van en voor ouders die ijveren voor het recht op inclusie én de keuzevrijheid daarin.

In eerste instantie hebben we aandacht voor het inclusief onderwijs, omdat de school een groot deel van het leven van kinderen uitmaakt. Daarnaast willen we ook breder kijken naar inclusie binnen andere levensdomeinen zoals vrijetijdsbesteding, gezinsleven, arbeid en ook aandacht besteden aan de beeldvorming rond personen met een handicap.
Het uithangbord van Ouders Voor Inclusie is en blijft de jaarlijkse inclusiedag. Dit is het moment waarop ouders elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en elkaar een hart onder de riem te steken. De volgende inclusiedag vindt plaats op zaterdag 9 maart 2013.
Kinderen met een (uitgesproken) handicap komen nog niet altijd in aanmerking voor ondersteuning. Gelukkig kiezen heel wat opleidingen in Vlaanderen er bewust voor om hun studenten inclusieve stages te laten lopen binnen het klasgebeuren. Om het aanbod van studenten beter te stroomlijnen en visie en praktijk beter op elkaar af te stemmen, werd een samenwerkingsverbandopgericht tussen Ouders voor Inclusie en Docenten voor Inclusie.

STEUNPUNT VOOR INCLUSIE

Ouders Voor Inclusie wordt gedragen door de ouders op een vrijwillige basis. Eind 2011 dienden zij een project in bij de cel Gelijke Kansen Vlaanderen. Twee halftijdse betaalde krachten zijn hiermee aangeworven om samen met vrijwilligers, vakgroep orthopedagogiek UGent, Docenten voor Inclusie, Grip vzw en een jurist onze doelstellingen aan te scherpen en onze werking te professionaliseren.
Op deze manier kunnen we een oplossing bieden voor de stijgende vraag naar inclusie en ondersteuning bij (startende) inclusieprojecten.

Met dit ‘Steunpunt voor Inclusie’ willen we gelijke kansen realiseren voor kinderen en jongeren met een beperking door hen en hun ouders te informeren, coachen en ondersteunen op vlak van hun recht op inclusie. In de eerste plaats richten we ons tot kinderen en jongvolwassenen met een beperking en hun ouders. Onrechtstreeks zullen we ook ondersteuning verlenen aan scholen, organisaties, CLB’s en bij de verdere uitwerking van het beleid.

Inhoudelijk richt het project zich op vier pijlers:
- Informatie aanbieden aan ouders.
Er wordt werk gemaakt van een laagdrempelig informatiepakket voor ouders van kinderen en jongeren rond het recht op inclusie. We zullen ook een stappenplan ontwikkelen, waarin we stapsgewijs uitleggen wat ouders kunnen doen bij de inschrijving van hun kind in een reguliere setting.
- Inventariseren van barrières bij het inschrijven van een kind in de reguliere school.
Uit recente onderzoeken is gebleken dat ouders nog steeds tal van moeilijkheden ondervinden bij de inschrijving van hun kind met een beperking in een reguliere school.
Het Steunpunt zal deze barrières verder inventariseren, om dit probleem in de toekomst op een adequate manier te kunnen aanpakken.
- Ondersteuning aanbieden aan kinderen en ouders in inclusiesituaties.
Zowel in startende als in lopende inclusiesituaties zal het Steunpunt paraat staan om ouders verder op weg te helpen. Dit kan door ouders en organisaties in contact te brengen met ervaringen van ouders, informatie uit te wisselen, te ondersteunen, partijen verder op elkaar af te stemmen. Met als uiteindelijke doel de ouders, scholen en organisaties stimuleren hun inclusieproces zelf in handen te nemen.
- Vanuit de expertise van Ouders Voor Inclusie en het Steunpunt zullen we mee participeren aan het beleidsvoorbereidend werk rond het tweedelijns inclusienetwerk. Binnen de opstartfase van dit netwerk zullen we per provincie in kaart brengen met welk (formeel en informeel) netwerk er kan worden gewerkt.

Ons uiteindelijke doel is een verhoogde participatie en levenskwaliteit voor kinderen en jongeren met een beperking realiseren, door de ondersteuning in hun keuze voor inclusie. Gezien de ratificatie van het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de toenemende vraag naar inclusie, verwachten we dat dit project een grondige kennis en ondersteuning kan bieden bij het realiseren hiervan. Het Steunpunt heeft geen eindpunt: inclusie is een proces, waar steeds verder aan gewerkt kan en moet worden om een inclusieve samenleving te bereiken. Een samenleving waar iedereen volop aan kan en mag participeren, ongeacht zijn/haar beperking. Want ook onze kinderen hebben daar recht op!

Rita Stevens
www.oudersvoorinclusie.be

Samenleving & Politiek, Jaargang 19, 2012, nr. 9 (november), pagina 24 en 33

Abonneer je op Samenleving & Politiek

abo
 

SAMPOL ONLINE

40€/jaar

 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
MEEST GEKOZEN

SAMPOL COMPLEET

50€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 

SAMPOL STEUN

100€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*
 

SAMPOL SPONSOR

500€/jaar

 • Je ontvangt het magazine in de bus
 • Je leest het magazine online
 • Je hebt toegang tot het enorme archief
 • Je krijgt een SamPol draagtas*

Het magazine verschijnt 10 keer per jaar; niet in juli en augustus.
Proefnummer? Factuur? Contacteer ons via info@sampol.be of op 09 267 35 31.
Het abonnementsgeld gaat jaarlijks automatisch van je rekening. Het abonnement kan je op elk moment opzeggen. Lees de Algemene voorwaarden.

Je betaalt liever via overschrijving?

Abonneren kan ook uit het buitenland.

*Ontdek onze SamPol draagtas.